LAE VALIMISPROGRAMM pdf.

VÄRSKE ENERGIA – TEISTMOODI TÜRI

Programm Türi valla arenguks 2017 – 2021

 

Sotsiaaldemokraadid on kindel valik igale Türi, Väätsa ja Käru valla elanikule, kes soovib uuendusmeelset ja samas kindlat arengut oma kodukohas. Sotsiaaldemokraadid on vedanud eest Türi valla arengut aastatel 2005 – 2011 ning juhtinud Väätsa valda viimased kaheksa aastat. Meie eestvedamisel on Väätsal Eesti üks innovaatilisemaid koole, aktiivsed kogukonnasündmused ning suur tung elama asumiseks. Kanname endas pikaajalist kogemust, ent samas on valimisnimekirjaga liitunud uusi tegijaid. Üheskoos pakume läbimõeldud lahendusi ning näitame, et kohalikul omavalitsusel on võimalik seni arvatust rohkem inimeste heaolu mõjutada.

Viimased 6 aastat on senine Türi olnud võrreldes teiste valdadega ja varasema ajaga pigem vaikelus. Suured arendused on viibinud, senine vallavõim on teinud hädavajaliku, kuid puudub julgus ambitsioonikamalt tulevikku vaadata. Vallavalitsus ei ole pööranud piisavalt tähelepanu maapiirkonnale ning kogukondade kaasamine vallajuhtimisse on olnud pealiskaudne.

Selle sügise valimistel on Türi valla elanikel võimalus tuua värske energia Türi juhtimisse. Sotsiaaldemokraadid pakuvad usaldusväärse ja end tõestanud meeskonnaga koos läbimõeldud ja Türi valda arenguid toova programmi.

 

Sotsiaaldemokraatide pikaajaline visioon Türi vallast 2025:

Türi valla areng on teadlikult juhitud ning vald on Eestis tuntud oma julguse, innovaatilisuse ning tugeva kogukonna poolest.

Türi on võrgustunud vald. Väikeettevõtjate koostöö võimaldab oma loomingut müüa neil, kes seda seni hobi korras enda tarbeks on teinud. Kesk-Eesti toiduvõrgustik tähendab kohaliku toidu eelistamist lasteaedades ja koolides, poodides ja söögikohtades ning võimalust osta värsket toitu turult. Turvalisuse- ja kultuurivõrgustik toetavad suuremat inimeste omavahelist läbikäimist.

Türi koolid on tuntud haridusinnovatsiooni eestvedajad, garanteerides noortele oskused, mis võimaldavad olla edukad tööturul ning kohanduda kergelt tuleviku töö vajadustega. Ülikoolidele, Türi valla koolidele ja kutsehariduskeskusele tuginev kohalik haridusvõrk ning ettevõtjate mõistev suhtumine võimaldab täiskasvanutel uusi oskuseid ja teadmisi omandada. Türi vald on Eestis tuntud kui kõige enam õppiv kogukond. Tänu läbimõeldud IT haridusele ning taristu võimalustele luuakse Türi valda uusi, kõrgemalt tasustatud töökohti.

Lillelaada kõrval teatakse Türi kui Eesti rattalinna kultuuri rajajat, tunnustatud läbi mõeldud liikumislahenduste ja jalgrataste kasutajate arvu poolest. Türi kirjut kultuurielu tuntakse muusikaliteatri järgi, mille noored näitlejad rikastavad elukeskkonda oma ideede ja teostusega.

Türi valla eakad on kogukonna oluline osa. Vallavalitsus ja vabaühendused hoolitsevad selle eest, et ükski vanem inimene ei tunneks end üksikuna. Eakatel on piisavalt võimalusi aktiivseks seltsieluks ning vastavalt võimetele töötamiseks.

Türi vallast on kujunenud energiasäästu ja rohelist energiat väärtustav ning ettevõtlik omavalitsus, kus arendatakse maapiirkonda ja linna võrdsetel alustel. Elanikud ei ole mitte ainult kaasatud, vaid osalevad Türi juhtimises, mille üheks märksõnaks on kogukonnateenused.

 

Meie prioriteetideks on:

1.      Kogukondade võimestamine ja inimeste osalus valla juhtimisel
2.      Haridusuuenduste eestvedamine ning täiskasvanuharidus
3.      Töökohtade loomine, inimeste sissetulekute kasv ja väikeettevõtluse areng
4.      Elurõõmus vananemine ja iseseisva toimetuleku tagamine
5.      Tervist ja turvalisust toetav elukeskkond
6.      Nutikad liikluslahendused, energiasääst ja roheline energia
7.      Laiahaardelisem ja ambitsioonikam kultuurielu

 

KOGUKONDADE VÕIMESTAMINE JA INIMESTE OSALUS VALLA JUHTIMISEL

Türi, Väätsa, Käru ühinemine ei tohi välja näha kahe väiksema omavalitsuse ühendamine suuremaga, vaid selle tulemusena peab sisuliselt moodustuma uus tugev omavalitsus. Taotleme uut kvalitatiivset muutust, seda Käru ja Väätsa kõrval ka senistele Türi valla inimestele. Kaasamise asemel on olulisem tegelik osalemine, inimeste toetamine mõtete edasi arendamisel ja ressursside leidmisel ning usk igasse inimesesse. Kogukondade usaldamine ja võimestamine. Iseseisva Türi valla säilimine ja kestmine tagab vahetuma valla juhtimise ja piirkondliku tunnetuse kestmise. Võimestame inimeste ideid ja unistusi.

Selleks:

 • Viime lõpuni Türi, Väätsa ja Käru valla ühinemise – kujundame ühtse ja ühise valla. Viime ellu ühinemislepingus kokkulepitu tagamaks võrdse kohtlemise, ühtlustame õigusaktid kiiresti ning seisame selle eest, et ühinenud piirkonnad ei ääremaastuks;
 • Anname elanikele võimaluse algatada pöördumisi volikogule ning osaleda valla juhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite kaudu;
 • Väärtustame eakate vabatahtlikku tööd, seda eriti vanemate inimeste toetamisel. Pooldame eakate teineteise abistamiseks kogukonnateenuste välja arendamist ja valla poolt kaasnevate kulude rahastamist;
 • Arendame edasi kaasavat eelarvet, luues „Ajujahi“ sarnase programmi – ideede autoreid koolitatakse oma algatusi läbi mõtlema, seejärel valitakse järgmise vooru ideed jne kuni parima idee valimiseni, mille elluviimist rahastame;
 • Anname seltsitegevuse- ja maaelukomisjonile ülesande kord aastas hinnata vabaühenduste kaasamise ja juhtimises osalemise taset vallavalitsemisse ja esitada suunised vallavalitsusele kaasamise parandamiseks;
 • Tagame vabaühendustele toe projektide kirjutamiseks ja tegevuse nõustamiseks;
 • Loome koos noortega vallavolikogu juurde noortevolikogu ja rahastame selle tegevust, et edendada noortes kogukondlikku ja ühiskondlikku aktiivsust ning panna noorte hääl kõlama. Anname noortevolikogu hallata Noorte Omaalgatuse Fondi kui kaasava eelarve ühe osa;
 • Loome soovi korral koos valla eakatega vallavolikogu juurde eakate nõukoja väärtustamaks eakate panust vallaellu;
 • Muudame valla vabaühenduste toetamise korda – toetust headele ideedele ei pea pool aastat taotlema. Kaotame nõude esitada igal aasta projektitoetuse taotlusi vallaarengukava eesmärkidesse püsivalt panustavatel ühingutel ning sõlmime nendega pikaajalised koostöölepped ja tagame iga-aastase tegevustoetuse.
 • Anname osa otsustamist, sealhulgas rahaliste vahendite kasutamise, kohalikule tasandile tagasi. Loome kogukonnakogud Käru, Väätsa, Oisu, Kabala, Türi linna ja kunagise Türi valla piirkonda.

 

HARIDUSUUENDUSTE EESTVEDAMINE NING TÄISKASVANUHARIDUS

Soovime, et Türi vallas sünniksid sisulised haridusuuendused. Tahame, et hariduselu arendamises lööksid kaasa nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, eksperdid kui ka poliitikud. Iga Türi valla kool on kogukonnakool, mis õpib ja areneb koos teiste koolide ja kogukonnaga. Muudame Türi koolid innovaatiliste lahenduste abil Eesti haridusuuenduse eestvedajaks. Noorte kõrval peavad õppima täiskasvanud, et kõigil oleks oskused ja teadmised teha tööd, mis on seotud järjest rohkem tehnoloogia arenguga. Täiskasvanute paindlikud õppimisvõimalused ja tuleviku töökohtadele vastav haridus on peamine garantii Türi valda uute töökohtade loomiseks.

Selleks:

 • Tugevdame lasteaedades ja koolides laste sotsiaalsete oskuste arendamist, uue õpikäsituse juurutamist ning tagame turvalise õpikeskkonna;
 • Tagame, kõigis Türi valla lasteaedades ja koolides võimaluse õppida programmeerimist ja 3D disaini, andmaks noortele tulevikumajanduses olulised baasoskused mida saab kasutada igal erialal. Selleks koolitame õpetajad ning soetame vastava digiõppevara (3D printerid, programmeerimistarvikud, CNC pingid);
 • Ehitame Türi Põhikooli uue hoone ja rekonstrueerime Käru põhikooli hoone selliselt, et need aitaksid kaasa muudatuste elluviimisele haridussüsteemis. Koolihoone peab toetama noorte sotsiaalsete ja analüütiliste oskuste omandamist, panema õpilased rohkem liikuma ning võimaldama arusaamist rohelise energia kasutamise olulisusest;
 • Tagamaks Türi elanikele läbi parema hariduse töökoha olemasolu või kõrgema palga aitame koostöös Töötukassa ja ettevõtjatega luua Haridus- ja Teadusministeeriumil Järvamaa Kutsehariduskeskusesse IT ained (3D disain, programmeerimine, elektrotehnika) ja täiendkursused;
 • Tagame igale Türi valla tööealisele elanikule täiendkoolituse ja eneseharimise võimaluse. Koostame selleks Türi täiskasvanuõppe programmi, mille eesmärk on aastaks 2025 jõuda olukorrani, kus iga kolmas Türi vallas elav täiskasvanu osaleb vähemalt 5 aasta tagant täiendkoolitusel;
 • Toetame Türi Ühisgümnaasiumi kui Järvamaa suurima gümnaasiumi edasi arendamist, koostööd kõrgkoolide ja ettevõtetega. Valmistame ette gümnaasiumihoone energiatõhusaks muutmise ning kohandamise õpieesmärkidele vastavaks;
 • Toetame lasteaia- ja kooliõpetajate võimalusi tegeleda haridusalase arendustööga ning käia Eestis ja välismaal kogemusi vahetamas;
 • Rekonstrueerime Türi lasteaia Kesklinna hoone energiasäästlikumaks ja vahetame välja Väätsa lasteaia elektrisüsteemi ning täiendame mänguväljakut;
 • Tagame lasteaia säilimise Kabalas ning leiame lahenduse kindlustamaks lasteaia olemasolu kaugemas tulevikus;
 • Korraldame noortele koolikeskkonna kujundamise ideekonkursid;
 • Soodustame lastevanemate kaasarääkimist koolielu korraldamises, toetame õpetajaid lastevanemate kaasamisel;
 • Mitmekesistame noortele pakutavat huvitegevust. Tagame, et Türi valla laste Muusikakooli kohamaks lapsevanema jaoks oleks ühesugune õppides Türil, Paides, Võhmas või Raplas.
 • Valmistame ette Retla-Kabala Kooli Oisu koolihoone muutmise energiatõhusaks ning kooli ruumilise keskkonna õpilase vaimset ja füüsilist arengut rohkem toetavaks;
 • Toetame senise noorsootöö jätkumist Türil ja Väätsal ning loome Kärusse noortekeskuse.

 

TÖÖKOHTADE LOOMINE, INIMESTE SISSETULEKUTE KASV JA VÄIKEETTEVÕTLUSE ARENG

Tehnoloogia areng ja elanikkonna vananemine toovad kaasa muutused tööturul ja pakutavates töökohtades. Järjest enam tagavad IT oskused võimaluse leida tööd ning saada selle eest väärilist palka. Vallavalitsus saab läbi haridussüsteemi ning eesmärgistatud tegevuse aidata oluliselt kaasa uute, kõrgemalt tasustatud töökohtade tekkimisele. Türi valla edu tagavad väikeettevõtted ja nende võrgustumisest sündiv sünergia. Soovime valda, kus vallavalitsus, elanikud ja ettevõtjad väärtustavad ja tarbivad kohapeal toodetut.

Selleks:

 • Loome Türi valla käsitöölistele, kunstnikele, loovinimestele jt võimaluse oma tehtu eest raha teenida ja soodustame selleläbi ettevõtluse teket. Pakume loomingu müügi vahendamisteenust (lahendame arvete esitamise ja maksude maksmise probleemi), sh Türi valmistatud toodete e-pood. Kaasame ettevõtlusnõustajana Järvamaa Arenduskeskuse.
 • Toetamaks kohalikku ettevõtluse arengut loobume valla ja vallaasutuste poolt odavate Aasias valmistatud meenete ostmisest ning vahetame need Türi vallas tehtud käsitöö vastu välja. Aitame vahetada kontakte ning luua Türil toodetu brändi, soodustamaks kohaliku loomingu eelistamist ettevõtjate poolt.
 • Arendame edasi Lokuta ettevõtlusala ning koostame ülevaate olemasoleva taristu kasutusvõimalusest tootmise rajamiseks;
 • Koostöös turismiettevõtjate ja Paide linnaga alustame Paide-Türi turismikoridori ühise arendamise ning turundustegevusega;
 • IT-põhise või kaugtöö tegemiseks rajame kogu valda katva kiire lairibainterneti võrgu;
 • Eelistame kohaliku toidu kasutamist valla koolides ja lasteaedades ning koostöös ettevõtjatega leiame võimalused Türi vallas kasvatatud toidu kasutamiseks söögikohtades ning poodides;
 • Toetame Kesk-Eesti toiduvõrgustiku väljaarendamist ning toome toiduvaliku uuesti Türi turule tagasi. Aitame kaasa Retla vanasse koolihoonesse Kohaliku Toidu Keskuse rajamisele;
 • Koostöös elanike ja ettevõtjatega loome koostöövormi Türi valla turismisündmuste korraldamiseks, eesmärgiga tuua kasu siin tegutsevatele ettevõtjatele.

 

ELURÕÕMUS VANANEMINE JA ISESEISVA TOIMETULEKU TAGAMINE

Oluline on, et inimesed tuleksid oma eluga toime nooruses, tööeas ja pensionipõlves. Vananevas ühiskonnas on järjest tähtsam roll eakatel inimestel, nende omavahelisel läbikäimisel ja seotusel kogukonnaga. Rohkem on vaja luua paindlikke võimalusi eakatele inimestele tööl käimiseks. Linnaruumi planeerimisel ja valla teenuste arendamisel tuleb silmas pidada ealisi iseärasusi ja uusi, tekkivaid vajadusi. Tihti ei vaja kogukonnateenused suuri rahalisi ressursse, vaid märkamist, toetamist ja julgustamist. Me soovime, et vananemine oleks kõigi jaoks pigem rõõmus ja nauditav.

Selleks:

 • Toetame „seltsidaami“ teenuse (eakad, kes on sõbraks üksikutele vanematele inimestele) väljaarendamist, et suurendada eakate omavahelist suhtlemist ning toetada üksi elavaid vanemaid inimesi;
 • Arendame edasi eakatele pakutavat elamise teenust, et see oleks turvaline, mugav, toetatud ning pakuks rohkem vaba aja veetmise võimalusi;
 • Vanemate inimeste elujärje parandamiseks rajame koostöös ettevõtjatega näidishoonena eakate teenusmaja, printides esimest korda Eestis terve hoone korraga;
 • Suurendame põlvkondade vahelist läbikäimist. Eakate toetamise ja abistamise eest võimaldame noortele (peredele) soodsama elamispinna;
 • Loome juurde ja toetame aktiivse tegevuse võimalusi tööturult lahkuvatele eakatele;
 • Perearstiteenuse kvaliteedi tõstmiseks ehitame uue tervisekeskuse;
 • Kaasame vabaühendusi sotsiaalteenuste pakkumisel ja väljaarendamisel;
 • Aitame ettevõtjaid ja vabaühendusi eelkõige hajaasustusega piirkonnas toidu kojukande teenuse väljaarendamisel;
 • Toetame kogukonnateenuse väljaarendamist puudega laste vanematele, et võimaldada neil puhata ja õppida.

 

TERVIST JA TURVALISUST TOETAV ELUKESKKOND

Tervis ja turvalisus on kaks olulisimat hüve, mida saame luua ja hoida vaid koostöös. Liikumist ja tervislikke eluviise toetav elukeskkond kujundab positiivsed hoiakud lapsest alates. Liikumisharjumuste kujunemist tuleb toetada ja luua selleks uusi võimalusi igale vanuserühmale, sealhulgas eakatele.

Selleks:

 • Arendame Türist Eesti esimese jalgrattalinna, eesmärgiga hoida inimesed liikuvuses ja tervemad, rahustada linnaliiklust ja suurendada turvalisust. Selleks teeme koostööd ettevõtjate ja vabaühendustega. Koostame jalgrattaliiklust eelisarendava linnaplaneeringu, rajame jalgrattaparklaid, arvestame jalgratturitega teede ehitusel ning lume koristamisel, rajame elektrijalgratastele laadimiskohad ning toetame jalgrataste kasutust suurendavaid ettevõtmisi;
 • Toetame eakaid inimesi elektrijalgratta soetamisel või rentimisel;
 • Arendame lasteaedades ja koolides liikumisõpetust ja kehalist kasvatust soodustades liikumist kogu koolipäeva ulatuses ning tagame tervisliku lasteaia- ja koolitoidu;
 • Ehitame Türi spordihoone ja selle juurde kuuluvad treeningväljakud;
 • Kaasajastame Tolli metsa terviseraja ning loome seal võimalused liikumiseks eakatele inimestele;
 • Rajame linna ja suurematesse asulatesse välijõusaalid;
 • Rajame Türile vanematele lastele mõeldud loodusmänguväljaku, mis võimaldab turnimist, lapse fantaasia ja füüsise arengut;
 • Alustame Türi tehisjärve ümbruse terviseradade ja rajatiste ehituse ettevalmistamist;
 • Loome paremad tingimused koeraomanike ja teiste jalakäijate üksteisega arvestamiseks. Toetame koerte jalutamisväljaku rajamist Türi linna;
 • Leiame koostöös osapooltega lahenduse Türi lasketiiru mürataseme probleemile;
 • Turvalisuse suurendamiseks valgustame Kõrgessaare tee ning suurema kasutusega seni pimedana seisnud valla bussipeatused;
 • Tihendame koostööd vallavalitsuse, politsei, pääste, Kaitseliidu ja teiste turvalisust tagavate asutusega. Toetame Kaitseliidu, valla vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tegevust;
 • Suurendame noorte sporditegevuse rahastust Türi valla jaoks olulistel spordialadel.

 

Nutikad liikluslahendused, energiasääst ja roheline energia

Hea vald on hästi ühendatud vald – sujuvad ja nutikad liiklemisvõimalused vallakeskuse ja külade vahel ning samuti Paide suunal. Tihti peituvad lahendused probleemidele teistmoodi lähenemises, julguses piloteerida ning olla arengute eestvedajaks. Koostöös energiaettevõtetega on võimalik energia hinda alandavaid taastuvenergia lahendusi kasutusele võtta ning uute lahenduste jaoks Euroopa Liidu lisaressursse hankida.

 • Jätkame erinevate valla kogukondade ja külade ühendamist kergliiklusteede võrgustikuks, sh ehitame Väätsa alevikku EASi toel Pika tänava kergliiklustee, Kahala–Võhma kergliiklustee ning valmistame ette Mäeküla-Väljaotsa ühenduse rajamise;
 • Seisame Käru-Kädva tee kõvakatte alla viimise eest;
 • Uuendame amortiseerunud teekatet ning suurendame igal aastal tolmuvabade teede või teelõikude osakaalu;
 • Loome Türi linnas eraldi rattarajad võimalikult paljudele tänavatele. Koostame kogu Türi valda hõlmava rattaliikluse planeeringu;
 • Parandame lume- ja libeduse tõrjet talvel, hooldame Väätsa ja Käru teid varasematest põhimõtetest lähtuvalt;
 • Leiame turvalised lahendused Türi linna läbivate maanteede ja jalgrattateede ristumisel. Planeerime Türi linna keskväljaku ning otsime võimalusi linna läbiva maantee liikluse rahustamiseks;
 • Korraldame konkursi Türi linna läbiva kitsarööpmelise raudteetammi kasutusele võtmiseks;
 • Arendame välja ja võtame hajaasustuses kasutusele jagamismajandusel põhineva ühistranspordisüsteemi. Sõidukrediidi ulatuses on võimalik sõita soovitud sihtkohta endale sobival ajal;
 • Parandame Väätsa–Türi ja Käru–Türi vahelist ühistransporti vastavalt noorte vajadustele koolis ja huvitegevuses osaleda.
 • Otsime lahendusi soojusenergia maksumuse vähendamiseks ning toetame korteriühistute energiasäästu suurendamist ja energiaühistute loomist;
 • Viime lõpuni vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise, sh koos Reopalu reoveepuhasti rekonstrueerimisega;
 • Paneme aluse maakondliku taastuvenergia kompetentsikeskuse loomisele. Rajame EASi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse meetme toel taastuvenergia liike tutvustava hariduse ja kogupere turismikeskuse „Targa Energia Teaduskeskus“;
 • Energiasäästu suurendamiseks ning turvalisuse tagamiseks vahetame välja amortiseerunud või kõrge energiakuluga tänavavalgustustaristu;

 

LAIAHAARDELISEM JA AMBITSIOONIKAM KULTUURIELU

Sündmused, mis aitavad hoida ja taasluua piirkonna või inimgrupi identiteeti on tähtsad, et tunnetada selle paikkonna heaolu ning omada soovi seal elada. Ühinemisel peavad säilima Käru ja Väätsa valla senised traditsioonid ning võimalused kultuuri- ja ühistegevuseks ning rohkem vajab tähelepanu Türi linnast väljapoole jääv kultuurielu.

Selleks:

 • Toetame vabaühenduste tegevusi traditsioonide hoidmisel ja uute tavade loomisel;
 • Tagame seniste raamatukogude säilimise ja toetame nende arengut sotsiaalse suhtluse- ja tegevuskohana;
 • Muudame Väätsa rahvamaja päevläbi tegevust pakkuvaks kogukonnakeskuseks, koondades sinna noortekeskuse ja raamatukogu, rekonstrueerides rahvamaja;
 • Loome Türile muusikaliteatri ning võtame ühe teatrihoonena kasutusele Oisu rahvamaja. Selleks toetame Noorte Muusikaliteatri tegevuse laiendamist ja haarde suurendamist kogu Eestis, eelkõige Viljandi suunal;
 • Toetame kaunite kunstide stuudio rajamist, mis täiendaks seni pakutavaid õppimisvõimalusi, seda eelkõige teatrikunsti valdkonnas;
 • Arendame lõpuni Väätsa paisjärve rekreatsiooniala selliselt, et järve saarel oleks võimalik korraldada Järvamaa Laulu- ja Tantsupidu;
 • Tagame, et pärast omavalitsuste ühinemist säiliks Kärus ja Väätsal välja kujunenud sotsiaalne- ja kultuurielu;
 • Arendame ja teeme nähtavamaks Türi linna miljööväärtusliku piirkonna ning toetame tühjalt seisvate hoonete ning rajatiste kasutusse võtmist;
 • Toetame algatusi ja kultuurisündmusi, mis suurendaksid Türi nähtavust Eestis ning aitaksid kujundada atraktiivse elukoha mainet.